master

Missioon ja väärtused

MISSIOON 
Koostöös edukate partneritega olla usaldusväärne tootja maailma tekstiiliturul. Vastutustundlikkus keskkonna, energiasäästu ja kogukonna suhtes on Wendre olulisemad prioriteedid.

VISIOON 
Läbi õppiva, paindliku ja innovaatilise organisatsiooni olla Euroopa parim kodutekstiilide tootja.

JUHTIMISPÕHIMÕTTED 
Wendre eesmärkide täitmisel järgitakse ISO nõuetele vastavaid juhtimispõhimõtteid: arendada, toota ja müüa kodutekstiili tooteid vastavuses kliendi-, seadusandlike- ja Wendre poolt tunnustatud nõuete ja ootustega ning parendada pidevalt juhtimissüsteemi ja selle mõju.

Juhtimispõhimõtete täitmiseks kohustume:

  1. Suhetes klientidega olema kliendikesksed tootearenduse, toote nõuetele vastavuse, paindliku klienditeeninduse, lojaalsussuhte loomise ja hoidmise kaudu.
  2. Suhetes töötajatega tagama infovahetuse efektiivse toimimise, parima töökorralduse, tõhusa koolituse korralduse ning motiveeriva ja ohutu töökeskkonna.
  3. Suhetes partneritega väärtustama arengupotentsiaali ja innovaatilisust, lepingutingimuste täitmist, pikaajalist ja lojaalset suhet ning keskkonnasäästliku tehnoloogia kasutust.
  4. Suhetes keskkonnaga tagama minimaalse jäätmete tekkimise, nõuetekohase jäätmete sorteerimise, kogumise ja üleandmise, nõuetekohase ohtlike ainete hoidmise ja kasutamise, tuleohutusnõuete järgimise ning energiasäästliku käitumise, viies pidevalt ellu energiatulemuslikkust tõstvaid tegevusi.
  5. Suhetes tööjõupoliitikaga tagama töötajatele õiguse vabalt ühineda ja otsustada iseseisvalt töösuhte üle, töötajate võrdse kohtlemise ning välistame sunniviisilise töö kasutamise ja diskrimineerimise. Tagame laste õigused arengule ja hariduse omandamisele, st et ei kasuta lapsi sobimatul tööl ja muus sobimatus tegevuses. Värbame alaealised tööle, mis on neile ohutu, jõukohane ning vastavuses seadusandlusega. Anname töötamise/praktika võimaluse noortele toetamaks nende tööharjumuse kujunemist, võimete ning oskuste täiendamist ja võimalust kasutada oma potentsiaali.
  6. Suhetes kogukonnaga olema vastutustundlik partner kogukonna esindajatele, väärtustama ja mitte kahjustama ümbritsevat elukeskkonda, panustama koostöösse haridus- ja kultuuriasutustega, võimalusel aitama ühiskonna nõrgemaid liikmeid, olema ühiskondlikult vastutustundlikud.
  7. Järgima ärieetika põhimõtteid, sh töötama vastavuses kehtivate õigusaktide, määruste, eeskirjade ja hea äritavaga, hoiduma  konkurentsivastaste lepingute sõlmimisest, hoidma ausa, usaldusväärse ja vastutustundliku ettevõtte mainet ning mitte aktsepteerima altkäemaksu-, väljapressimis- või korruptsioonijuhtumites osalemist. Suhetes klientidega, teiste ettevõtetega, töötajatega ning avalikkusega juhinduma heast tavast ja säilitama erapooletu suhtumise, toetama ja austama rahvusvaheliselt deklareeritud inimõiguste kaitset, suhtuma null tolerantsiga orjastamise ja inimkaubanduse ilmingutesse.

KESKKONNASÄÄSTLIK TEHNOLOOGIA
Wendre hoiab 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas ning 365 päeva aastas kätt maailma tekstiilituru pulsil, et olla kursis klientide muutuvate vajaduste ning tootmistehnoloogia võimalustega nende rahuldamiseks.

Wendre teab, et igal asjal on oma hind. Ka klientide tarbimisele tugineval arengul. Seetõttu küsime enne iga investeerimisprojekti endalt, kas planeeritavad tegevused on keskkonnasõbralikud?
Selle väite kõnekaks kinnituseks on Wendre uue tehase avamine 2005. aasta augustis Pärnus, mille tootmisprotsess vastab ka kõige rangematele keskkonna- ja kvaliteedistandardite nõudmistele. Wendre ei soovi olla edukas iga hinna eest.

Oleme investeerinud hoonetesse säästmaks kütteenergiat, seadmetesse investeerimisel on ühe olulisemaks valikukriteeriumiks nende eluajal tarbitava energia võimalikult väike kogus. Eesmärgiks on võetud optimeerida valgustus- ja küttesüsteemid ning läbi nende targa juhtimise vähendada süsteemide poolt tarbitava energia hulka. Alustasime suurimate enim energiat tarbivate liinide elektrienergia reaalajas monitoorimist leidmaks optimaalseid tootmisrežiime.