/* ]]> */
master

Missioon ja väärtused

MISSIOON
Koostöös edukate partneritega olla usaldusväärne tootja maailma tekstiiliturul. Vastutustundlikkus keskkonna, energiasäästu ja kogukonna suhtes on Wendre olulisemad prioriteedid.

VISIOON
Läbi õppiva, paindliku ja innovaatilise organisatsiooni olla Euroopa parim kodutekstiilide tootja.

JUHTIMISPÕHIMÕTTED 
Wendre eesmärkide täitmisel järgitakse juhtpõhimõtteid, milleks on arendada, toota ja müüa tooteid vastavuses:
•   kliendi,
•   huvipoolte,
•   seaduslike,
•   Wendre poolt tunnustatud nõuete, vajaduste ja ootustega ning parendada pidevalt juhtimissüsteemi ja selle mõju

SUHETES KLIENTIDEGA – olema kliendikesksed keskendudes kliendirahulolu suurendamisele:
•   tootearenduse; müügitoe pakkumise;
•   toote nõuetele vastavuse;
•   paindliku klienditeeninduse;
•   lojaalsussuhte loomise ja hoidmise kaudu.

SUHETES TÖÖTAJATEGA – tagama:
•   infovahetuse efektiivse toimimise;
•   parima töökorralduse;
•   tõhusa koolituse korralduse;
•   motiveeriva ja turvalise, ohutusnõuetele vastava töökeskkonna.

SUHETES PARTNERITEGA – väärtustama:
•   arengupotentsiaali ja innovaatilisust;
•   lepingutingimuste täitmist;
•   keskkonnasäästliku tehnoloogia kasutust;
•   pikaajalist ja lojaalset suhet.

SUHETES KESKKONNAGA – tagama:
•   saastamise vältimise;
•   minimaalse jäätmete tekkimise;
•   nõuetele vastava jäätmete sorteerimise, kogumise ja üleandmise;
•   nõuetele vastava ohtlike ainete hoidmise ja kasutamise;
•   tuleohutusnõuete järgimise;
•   energia- ja ressursisäästliku käitumise läbi juhtimissüsteemi, viies pidevalt ellu tulemuslikkust ja jätkusuutlikkust tõstvaid tegevusi.

SUHETES TÖÖJÕUPOLIITIKAGA – tagama:
•   töötajatele õiguse vabalt ühineda ja iseseisvalt otsustada töösuhte üle.
•   sunniviisilise töö kasutamise välistamise.
•   laste õigused arengule ja hariduse omandamisele, st et ei kasuta lapsi sobimatul tööl ja muus sobimatus tegevuses.
•   värbamisel alaealistele töö, mis on neile ohutu, jõukohane ning vastavuses seadusandlusega. Toetame töötamise/praktika võimaluse andmist noortele toetamaks nende tööharjumuse kujunemist, võimete ning oskuste täiendamist ja võimalust kasutada oma potentsiaali.
•   diskrimineerimise välistamise ja töötajate võrdse kohtlemise.

SUHETES KOGUKONNAGA:
•   olema vastutustundlik partner kogukonna esindajatele
•   väärtustama ja mitte kahjustama ümbritsevat elukeskkonda
•   panustama koostöösse haridus- ja kultuuriasutustega
•   võimalusel aitama ühiskonna nõrgemaid liikmeid
•   olema ühiskondlikult vastutustundlikud

TURVALISUSE TAGAMISEKS TARNEAHELAS tagama:
•   ettevõttele, töötajatele ja klientidele (partneritele) kuuluva vara ja info kadudeta säilimise;
•   professionaalse tegutsemise erinevate ohuolukordade vältimisel ja nendega toimetulekul.

Järgima ÄRIEETIKA PÕHIMÕTTEID:
•   töötame vastavuses kehtivate õigusaktide, määruste, eeskirjade ja hea äritavaga, hoidume konkurentsivastaste lepingute sõlmimisest;
•   hoiame ausa, usaldusväärse ja vastutustundliku ettevõtte mainet ning ei aktsepteeri altkäemaksu-, väljapressimis- või korruptsioonijuhtumites osalemist;
•   suhetes klientidega, teiste ettevõtetega, töötajatega ning avalikkusega juhindume heast tavast ja säilitame erapooletu suhtumise
•   toetame ja austame rahvusvaheliselt deklareeritud inimõiguste kaitset, suhtume null-tolerantsiga orjastamise ja inimkaubanduse ilmingutesse

Ava FSC Self Declaration